Palais-des-Nations-HP-jahia.jpgbr.JPGpp.JPGrhe-International-_2166929b.jpg

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

 • Загальний обсяг статті - 12-16 сторінок. Шрифт:  Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.

 • На початку статті обов'язково необхідно вказати УДК, дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) та назву статті.

 • Після назви подаються анотації двома мовами (українська, англійська). Анотація повинна містити: прізвище, ініціали автора, назву статті, короткий виклад статті, ключові слова (до десяти ОКРЕМИХ слів або словосполучень).

 • Аннотації обов'язково повинні містити не менше 300 слів.

 • Список використаних джерел слід вказувати в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302: 2015 «Інформація та документація. Бібліографічні посилання. Загальні положення та правила складання ».

 • Стаття обов'язково повинна містити такі структурні елементи, які виділяються напівжирним шрифтом:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

 • формування цілей статті;

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у даному науковому напрямку.

 • У тексті статті посилання на використані джерела слід вказувати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка, наприклад, [16, c.c.17]). Список літератури оформляється під назвою «Література».

 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

УДК 341.43

 

Шевченко О. О.,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

ІНСТИТУТ ПРАВА ПРИТУЛКУ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

 

Анотація. У статті досліджується історія зародження і розвитку інституту права притулку та розкривається його зміст. Автор розглядає співвідношення між правом притулку та правовим статусом біженців, а також характеризує основні види притулку.
... (200-300 слов).

Ключові слова: право притулку, територіальний притулок, дипломатичний притулок, правовий режим біженців.

Постановка проблеми. Інститут права притулку відіграє специфічну роль у сучасному міжнародному праві. Перш за все він виступає достатньо дієвим механізмом міжнародного захисту прав і свобод людини від порушень з боку держави її громадянства. У той же час застосування права притулку нерідко розглядається як засіб політичного тиску у міжнародних відносинах і може спричиняти істотне зростання їхньої напруженості. Саме тому від виваженості міжнародно-правового регулювання відносин, пов’язаних із наданням притулку, значною мірою залежить як ефективність міжнародно-правових гарантій прав і свобод людини, так і стабільність міжнародних відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не дивлячись на актуальність зазначеної проблеми, у юридичній науці інституту права притулку приділяється недостатньо уваги.

 

Література:

 1. Дмитрієв А. І., Дмитрієва Ю. А., Задорожній о. В. Історія міжнародного права: монографія. К. : Промені, 2008. 384 с.

 

Shevchenko О. The institute of sanctuary in the contemporary international law

Summary. Some elements of institute of the right of sanctuary arose up as early as ancient international law. The institute of sanctuary in Ancient Greece was the one of the earliest prototypes of asylum. Substantial influence on development of the right of sanctuary was rendered by a canonical right of the Catholic Church. The institute of the right of sanctuary in the contemporary international law was formed in the nineteenth century. A sovereign right of the state to give asylum for the foreigner which pursued by his own state or another state is the main contents of institute of right of sanctuary presents. There are two basic types of the asylum – the territorial asylum that foresees the grant the asylum by the state to the foreigner on its own territory, and the diplomatic asylum, that foresees a grant the asylum in the apartment of its embassy abroad. The possibility of granting of diplomatic asylum is denied by many states; however practice of international relations allows to admit the diplomatic asylum neither legal nor illegal. The basic source of right of sanctuary is an international custom that is why there is a requirement in adopting of international convention on the right of sanctuary.
... (200-300 слов).

Key words: right of sanctuary, territorial asylum, diplomatic asylum, refugees legal regime.