Palais-des-Nations-HP-jahia.jpgbr.JPGpp.JPGrhe-International-_2166929b.jpg

Альманах міжнародного права, 19, 2018

Титульна сторінка
Зміст
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
О. С. Данильченко Правове регулювання визнання іноземних документів про освіту в Китайській Народній Республіці: національний і міжнародно-правовий виміри
В. В. Яремчук Відображення правових ідей І. І. Лукашука у Віденській конвенції про право міжнародних договорів
МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО
О. Р. Вайцеховська Фінансовий суверенітет держави як суб’єкта міжнародного фінансового права в умовах економічної глобалізації
Г. Ю. Гулєвська «М’які організації» (soft organizations) в архітектурі міжнародних економічних відносин: міжнародно-правовий аспект
МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
І. І. Бойко Екстрадиція біженців: особливості процесуальної регламентації
І. В. Жук Зарубіжний досвід законодавчої регламентації примусового лікування
С. С. Косенко Деякі аспекти вдосконалення кримінального законодавства України на прикладі законодавства зарубіжних країн у сфері протидії статевим злочинам щодо дітей, які вчиняються близькими родичами або членами сім’ї
І. В. Мудрак Практика ЄСПЛ щодо порушення права конфронтації та проблематика реалізації підпункту (d) пункту 3 статті 6 КЗПЛ у кримінальному провадженні України
В. В. Налуцишин Об’єктивна сторона невиконання судового рішення за законодавством держав Європейського Союзу
Ю. С. Резнік Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в міжнародному кримінальному праві
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ
С. Б. Карвацька Проблеми інтерпретації положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року в українському законодавстві та судовій практиці: об’єктивні й суб’єктивні чинники
Ю. В. Кириченко, В. В. Лежнюк Конституційне закріплення обов’язків людини та громадянина в Європейських державах
К. В. Степаненко Конвенційний механізм міжнародного захисту прав людини в системі ООН
Ю. І. Усманов Загальні відмінності захисту права на життя в умовах збройного конфлікту й ситуацій насильства всередині держави
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
П. Д. Гуйван Міжнародно-правовий принцип правової визначеності. Його сутнісні та часові прояви в українській правовій системі
М. О. Кірпачова Співвідношення криптовалюти з Ісламом і Шаріатом
О. В. Розгон Особливості нотаріальних правовідносин з іноземним елементом, які виникають під час посвідчення шлюбного договору